Reklamační řád

V případě, že budete mít důvod k reklamaci, neváhejte se na nás obrátit. Budeme se snažit vyřídit reklamaci k vaší plné spokojenosti. Postup reklamace bude probíhat podle platného právního řádu ČR a v souladu s tímto naším reklamačním řádem. Doporučujeme vám prohlédnout si zboží okamžitě po jeho převzetí, aby bylo možné zjistit případné vady nebo poškození.

Případné spory s námi máte možnost řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.

Vyřízení reklamace
V případě uplatňování reklamace je kupující povinen využít reklamační formulář (viz. poslední strana) prodávajícího nebo jiným způsobem sdělit prodávajícímu všechny údaje a nároky, jak jsou popsány v reklamačním protokolu.

Reklamované zboží je možné vrátit osobně, nebo zaslat poštou na adresu:

R - Tea Group s.r.o.
Svatojánská 222/18
266 01 Beroun

Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Reklamované zboží musí kupující vždy dodat prodávajícímu kompletní, v původním stavu.

V případě oprávněnosti reklamace a vyplacení (části) kupní ceny za reklamované zboží prodávající nejprve zašle kupujícímu dobropis k podpisu se žádostí o doručení zpět. Jakmile prodávající obdrží podepsaný dobropis, vyplatí kupujícímu částku za vrácené či vadné zboží na bankovní účet.

Záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 1908 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující může uplatňovat právo z vad v době 6 měsíců, spotřebitel ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Poskytuje-li prodávající záruku za jakost, je to vždy vyznačeno v katalogu zboží a v potvrzení objednávky spolu s délkou záruční doby. Záruku nelze uplatňovat po uplynutí minimální doby trvanlivosti zboží vyznačeného na jeho obalu.

Nároky z vad zboží
Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • pokud kupující už před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,
  • pokud vadu způsobil sám nebo vada vznikla důsledkem jeho jednání (typicky nesprávného použití nebo skladování),
  • pokud zboží bylo prodáno za nižší cenu v rozsahu důvodu nižší ceny.
  • V případě poškození zásilky u dopravce se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu součinnost při řešení reklamace. Nárok na náhradu škody vůči přepravci uplatní kupující. Za tím účelem je především povinen pořídit důkladnou dokumentaci vady.
  • Kupující má vůči prodávajícímu i nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou zboží prodávajícímu, jestliže:
  • reklamace byla posouzena a vyřízena jako oprávněná,
  • kupující zašle prodávajícímu žádost o proplacení těchto nákladů a jejich výši doloží.

Nahrazeny budou pouze nezbytně nutně (účelně) vynaložené náklady.

Lhůta na vyřízení reklamace
Není-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena v co nejkratší době. Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena v době 30 dnů, leda by bylo sjednáno jinak. Po uplynutí lhůty má kupující stejné nároky, jako by prodávající porušil smlouvu podstatným způsobem.

Nedodal-li kupující prodávajícímu zboží či podklady kompletní, lhůta k vyřízení reklamace neběží; v tomto případě si prodávající od kupujícího co nejdříve vyžádá doplnění zboží či podkladů.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Reklamující
Název společnosti:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
Email:

Reklamované zboží
Číslo objednávky:
Kód zboží:
Název zboží:
Datum nákupu:
Datum uplatnění reklamace:
Doklad o nákupu byl předložen: ANO - NE

Popis závady

Podpis reklamujícího: _________________________

Vyjádření k reklamaci